NORD PARTNER - kancelaria brokerska   
 
  Przetargi Referencje Kariera Linki
Poczta NP
Programy celowe
 
         
 
        Broker ubezpieczeniowy - Firma

        Broker ubezpieczeniowy - Oferta

        Broker ubezpieczeniowy - Obsługa

        Broker ubezpieczeniowy - Prasa

        Broker ubezpieczeniowy - Kontakt

   
   


Oferta


Proponujemy Państwu konstrukcję programu ubezpieczeniowego, tak aby objął on jak największą część szkód, których wyeliminowanie jest niemożliwe, a jednocześnie współgrał z metodami zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom i ograniczania ich skutków, jeżeli one wystąpią. Podejmiemy się znalezienia racjonalnego kompromisu pomiędzy pełnym ubezpieczeniem a pozostawieniem ryzyka na Państwa organizacji.
Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy wykonać następujące czynności brokerskie:

 • analiza rodzaju i wielkości ryzyka - analiza działalności podstawowej i ubocznej organizacji, obszarów działania, warunków zakupu surowców, sprzedaży produktów, lokalizacji i wartości mienia, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ich skutków;
 • doradztwo w wyborze firm ubezpieczeniowych - z uwzględnieniem kryteriów pewności (gwarancje prawne i ekonomiczne), realności ochrony oraz poziomu pokrycia strat, ceny ochrony ubezpieczeniowej, szybkości likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań;
 • negocjacje warunków ubezpieczenia uwzględniające indywidualne potrzeby oraz specyfikę branży - propozycje odpowiednich klauzul, warunków dodatkowych, systemów zniżek itp.;
 • ulokowanie ubezpieczenia - merytoryczne sprawdzenie wniosków, polis, załączników, zgodności umów ubezpieczenia z wnioskami i ofertami;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów ubezpieczenia - przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcją odwołań, aneksy, ugody, cesje itp.

Ubezpieczenia samorządowe i komunalne - perspektywy współpracy

Ubezpieczenia jednostek samorządu terytorialnego wymagają odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz starannego opracowania opisu przedmiotu zamówienia w ramach SIWZ. Nord Partner z wykwalifikowaną kadrą brokerów już od wielu lat uczestniczy w wykonywaniu umów ubezpieczenia jednostek organizacyjnych miast, starostw, gmin oraz spółek komunalnych. Stosowanie Prawa zamówień publicznych pozwoliło nie tylko na odpowiednie oszczędności w budżetach naszych klientów, ale również na wysoki poziom bezpieczeństwa ubezpieczeniowego, gwarantujący pełną i realną ochronę ubezpieczeniową.

W ramach wspólnej pracy z naszymi klientami doradzamy jak zabezpieczyć interesy samorządu jako inwestora zarówno poprzez transfer ryzyka lub jego retencję. Opiniowanie kontraktów budowlanych (FIDIC oraz inne standardy wykonywania prac budowlanych) i ich ubezpieczenia zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy, należy do podstawowych zadań naszej pracy. Odpowiedni sposób realizacji ochrony ubezpieczeniowej uzależniony jest od indywidualnych rozwiązań w każdym samorządzie.

W zakresie ubezpieczeń dla pracowników samorządowych (ubezpieczenia grupowe na życie , ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych) przygotowaliśmy jasne i czytelne zasady zawierania odpowiednich umów ubezpieczenia. Przeprowadzamy liczne szkolenia z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej i prawnej służące najlepszemu zabezpieczeniu interesów samorządu.

Jako zaangażowany broker w sprawy naszych klientów na bieżąco reagujemy na zmiany przepisów prawnych oraz nowe uwarunkowania związane z akceptacją ryzyka przez ubezpieczycieli. Poprzez odpowiednią wiedzę, procedury i system informatyczny jesteśmy przygotowani do prowadzenia spraw związanych ze szkodami majątkowymi i odpowiedzialnością cywilną, szczególnie w newralgicznych ubezpieczeniach dróg i mienia komunalnego. Brokerzy pracujący w 22 naszych oddziałach na terenie kraju pozwalają na szybką i bezproblemową współpracę nie tylko przy przetargach, ale podczas codziennej obsługi ubezpieczeniowej.


Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie grupowych ubezpieczeń życiowych. Od wielu lat z sukcesem obsługujemy tysiące Klientów wywierając znaczący wpływ na kształt polskiego rynku ubezpieczeń na życie - wiele opracowanych przez nas rozwiązań weszło na stałe do kanonów sztuki brokerskiej i rynku ubezpieczeń.

Jako pierwsi opracowaliśmy m.in.:
 • program ubezpieczeń na życie dla klientów kancelarii brokerskiej,
 • szczegółowe porozumienie określające warunki szczególne do stosowania w umowach ubezpieczenia na życie zawieranych przez klientów kancelarii brokerskiej,
 • projekt OWU i porozumienia koasekuracyjnego dla ubezpieczeń na życie,
 • analizę potrzeb osób ubezpieczonych ze względu na zakres świadczeń społecznych,
 • pracowniczy program emerytalny, w którym zakres ochrony obejmuje ryzyka trwałej niezdolności do pracy, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz poważnych zachorowań.

Mamy bogate doświadczenia w prowadzeniu różnego rodzaju programów realizowanych w oparciu o ubezpieczenia na życie jak i ubezpieczenia osobowe:

 • ubezpieczenia na życie dla kadry zarządzającej,
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pokrycia kosztów leczenia,
 • ubezpieczenia na życie obejmującego wszystkich lub większość pracowników z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • programów oszczędnościowych opartych na ofertach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Ubezpieczycieli,
 • ubezpieczenia zdrowotne.

Nasi brokerzy często pełnią rolę konsultantów przy tworzeniu nowych produktów w zakresie ubezpieczeń grupowych.


Jakość

Gwarancją jakości naszych usług jest znajomość potrzeb naszych Klientów oparta na wieloletnich doświadczeniach. Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa przejmując ryzyko związane z konstrukcją odpowiedniego programu ubezpieczeń. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem, ze szczególnym uwzględnieniem osób pierwszego kontaktu. Osoby opiekujące się naszymi Klientami to koncesjonowani brokerzy ubezpieczeniowi świadczący usługi ze szczególną rzetelnością i dokładnością. Dzięki metodom pracy opartym na osobistych kontaktach, naszej obecności w miejscu ubezpieczenia i otwartemu podejściu do Państwa potrzeb możemy wskazać Państwu najlepsze rozwiązania.


Cena

Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej firmy brokerskie otrzymują wynagrodzenie od ubezpieczycieli za doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia. Dzięki temu usługi NORD PARTNER mogą być dla Państwa bezpłatne.


Nord Partner Sp.z o.o.
Kancelaria brokerska

NIP:   956-19-33-030
Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer rejestru KRS: 0000071865
Wysokość kapitału zakładowego: 507.000,00 zł

 
   
Copyright 2008 Nord Partner Sp.z o.o. Kancelaria brokerska